Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí

 


 ➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE SET  PLACES DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA


Descripció de la plaça
 
 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir set places vacants de tècnic/a auxiliar de biblioteca .
Període de presentació d’instàncies
 
 • Del  8/11/2019 fins el 27/11/2019 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria
 
 • Tipus de personal: funcionari
 • Denominació: Tècnic/a auxiliar de biblioteca
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Comeses Especials
 • Grup: C1
 • Sistema de selecció: concurs-oposició
Requisits de la convocatòria

a) Tenir més de 16 anys i  no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o un altre d’equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
c) Nivell de català exigit : C

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

PDF icon model_instancia_tecnic_a_auxiliar_biblioteca.pdf
PDF icon bases_tec_auxiliar_biblioteca.pdf

EDICTE, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí de modificació de les bases delprocés selectiu per proveir 7 places de tècnic/a auxiliar de biblioteca.
PDF icon edicte_modificacio_bases_biblioteca.pdf
 
 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT


Descripció del lloc a cobrir:

 • Oferta de treball: Tècnic/a de medi ambient
 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:30 a les 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 1300 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : En pràctiques
 • Període de contractació inicial : 6 mesos

Funcions:

 • Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement i respecte al medi ambient.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic, en relació a problemes generals i concrets d’usos i normativa aplicable, i de proposta de modificació d’aquesta normativa.
 • Elaborar plans i programes de protecció i conservació del medi natural i redactar la documentació tècnica necessària per a dur a terme les actuacions proposades.
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i control ambiental.


Període de presentació de sol·licituds:

 • Del  14/10/2019 fins al 25/10/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari en l’àmbit de les Ciències ambientals o Biologia, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
c) Nivell de català exigit: C

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 
PDF icon llista_de_persones_admeses_excloses_hores_entrevistes_.pdf
PDF icon anunci_resultats_preseleccio.pdf
PDF icon anunci_convocatoria_segona_fase.pdf
 
 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL: TÈCNIC/A ANALISTA DE DADES


Descripció de l’oferta:  

 • Oferta de treball: Tècnic/a analista de dades
 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 8:00-14:30 i una tarda de 16:30-19:00
 • Retribució orientativa  mensual bruta :  1.900 euros
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Modalitat de contractació: funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
Descripció del lloc de treball / funcions:
 • Informar i assessorar als diferents departaments de la Corporació, proporcionant-los la informació necessària sobre temes propis dels respectius àmbits.
 • Desenvolupar unitats d’informació, en funció de la planificació establerta i de les necessitats dels serveis.
 • I totes aquelles funcions del lloc de treball que li siguin assignades dins del marc de la seva categoria i formació.

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del  23/09/2019 fins al 07/10/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Titulació requerida: Cicle Formatiu de Grau Superior o Titulació Universitària
c) Especialitat: Enginyeria geomàtica o Informàtica
d) Nivell de català exigit: C1
e) Domini d’eines informàtiques , word, excel, windows, internet.

Valorable experiència prèvia en:

 • Sistemes d’informació geogràfica Q GIS  i/o ARC GIS
 • Treball amb informació geogràfica a l’Administració Pública


Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 
PDF icon anunci_resultats_tecnic_a_analista_de_dades.pdf