Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí

 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT


Descripció del lloc a cobrir :

 • Oferta de treball: Tècnic/a de medi ambient
 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:30 a les 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 1300 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : En pràctiques
 • Període de contractació inicial : 6 mesos

Funcions:

 • Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement i respecte al medi ambient.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic, en relació a problemes generals i concrets d’usos i normativa aplicable, i de proposta de modificació d’aquesta normativa.
 • Elaborar plans i programes de protecció i conservació del medi natural i redactar la documentació tècnica necessària per a dur a terme les actuacions proposades.
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i control ambiental.


Període de presentació de sol·licituds:

 • Del  14/10/2019 fins al 25/10/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari en l’àmbit de les Ciències ambientals o Biologia, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
c) Nivell de català exigit : C

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL : TÈCNIC/A ANALISTA DE DADES


Descripció de l’oferta :  

 • Oferta de treball : Tècnic/a analista de dades
 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 8:00-14:30 i una tarda de 16:30-19:00
 • Retribució orientativa  mensual bruta :  1.900 euros
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Modalitat de contractació: funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
Descripció del lloc de treball / funcions:
 • Informar i assessorar als diferents departaments de la Corporació, proporcionant-los la informació necessària sobre temes propis dels respectius àmbits.
 • Desenvolupar unitats d’informació, en funció de la planificació establerta i de les necessitats dels serveis.
 • I totes aquelles funcions del lloc de treball que li siguin assignades dins del marc de la seva categoria i formació.

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del  23/09/2019 fins al 07/10/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Titulació requerida: Cicle Formatiu de Grau Superior o Titulació Universitària
c) Especialitat : Enginyeria geomàtica o Informàtica
d) Nivell de català exigit : C1
e) Domini d’eines informàtiques , word, excel, windows, internet.

Valorable experiència prèvia en :

 • Sistemes d’informació geogràfica Q GIS  i/o ARC GIS
 • Treball amb informació geogràfica a l’Administració Pública


Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
   
 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL  EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A INFORMÀTICA


Descripció del lloc a cobrir :

· Oferta de treball: Tècnic/a informàtica·
· Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:30 a les 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar.
· Retribució orientativa mensual bruta : 1300 euros
· Data d’incorporació: el mes aviat possible.
· Tipus de contracte : En pràctiques
· Període de contractació inicial : 6 mesos.
Funcions:

Perfil Analista Programador
Competències Tècniques:

· Llenguatge de consulta de bases de dades SQL
· Paradigma d’objectes
· Coneixement real d’ almenys un llenguatge de programació
· Llenguatge de diagrames de sistemes UML
· Tècnica de qualitat de programari

Període de presentació de sol·licituds:

· Del 08/05/2019  fins al 28/05/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari en l’àmbit de la informàtica i/o telecomunicacions , obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
c) Nivell de català exigit : C

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:

· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

PDF icon anunci_resultat_tecnic_informatica.pdf
 


 ➡️ OFERTA DE TREBALL  EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A MIG INFORMÀTICA


Descripció del lloc a cobrir :

· Oferta de treball: Tècnic/a mig informàtica
· Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:30 a les 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar.
· Retribució orientativa mensual bruta : 1.250 euros
· Data d’incorporació: el mes aviat possible.
· Tipus de contracte : En pràctiques
· Període de contractació inicial : 6 mesos.

Funcions:

· Perfil Analista Programador

Competències Tècniques:

· Llenguatge de consulta de bases de dades SQL
· Paradigma d’objectes
· Coneixement real d’ almenys un llenguatge de programació
· Llenguatge de diagrames de sistemes UML
· Tècnica de qualitat de programari  

Període de presentació de sol·licituds:

· Del 08/04/2019 fins al 23/04/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari en l’àmbit de la informàtica i/o telecomunicacions , obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
c) Nivell de català exigit : C

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:

· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.  

PDF icon anunci_resultat_tecnic_mig_informatica.pdf
 


 ➡️ OFERTA DE TREBALL EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A MIG DE L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA


Descripció del lloc a cobrir :

· Oferta de treball: Tècnic/a mig de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
· Jornada i horari: Dilluns a divendres de 8:30 a les 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar.
· Retribució orientativa mensual bruta : 1.250 euros
· Data d’incorporació: el mes aviat possible.
· Tipus de contracte : En pràctiques
· Període de contractació inicial : 6 mesos.

Funcions:

· Desenvolupament administració electrònica d’acord amb la llei 39/2015 de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
· Gestió interna del padró municipal d’habitants i estadístiques descriptives.
· Processos electorals. Estudis, informes i estadístiques en matèria electoral.
· Processos d’anàlisi i d’estructures orgàniques, comunicació a la gestió pública i dels programes de qualitat i avaluació, modernització i millora.


Període de presentació de sol·licituds:

· Del 08/04/2019 fins al 23/04/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari en Ciències Polítiques i de l’Administració, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
c) Nivell de català exigit : C

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:


· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.  

PDF icon Anunci resultat oferta tecnic/a de l'oficina d'atenció a la ciutadania
 


 ➡️  CONCURS ESPECÍFIC PROVISIÓ LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS ECONÒMICS


Descripció del lloc: Convocatòria  concurs específic per a la provissió del lloc de treball de Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics.
Període de presentació d’instàncies: Del   02/04/2019 fins el 21/04/2019   (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria :


· Tipus de personal: funcionari
· Denominació: Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics.
· Grup: A1
· Nivell de Destí: 24
· Complement específic: 20.720 euros anyals


Funcions:Funcions d'estudi, proposta, gestió, control, execució i inspecció dels Serveis Econòmics. Gestió de Tresoreria i del recursos econòmics, materials i humans adscrits a la unitat segons les directrius del Cap del Servei i aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades.

Forma de provissió: concurs específic.

Requisits de la convocatòria


· Personal funcionari de l’Administració Local inclòs en el grup de classificació A1 i que tinguin la Llicenciatura o Grau en Economia
· Estar en situació de servei actiu o assimilat.
· Acreditar el nivell C de la Junta Permanent de Català
· Acreditar una experiència mínima de 3 anys en llocs similars a l’Administració Local.


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds:


· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
PDF iconbases_concurs.pdf
PDF iconmodel_instancia_tenic_a_superior_serveis_economics.pdf
PDF iconanunci_de_llista_de_persones_admeses_i_excloses_composicio_de_la_comissio_de_valoraciodata_dinici_de_la_val.pdf
PDF icon resultat_concurs_especific.pdf
 


 ➡️  AGENT D’ACOLLIDA


Descripció de l’oferta :  

Oferta de treball :  Agent d’Acollida
Jornada i horari:12, 23 hores setmanals ( 2 matins i 2 tardes )
Retribució orientativa mensual bruta:  639 euros
Data d’incorporació: el mes aviat possible.
Modalitat de contractació:
Obra o servei determinat ( duració aproximada 10 mesos )

Descripció del lloc de treball / funcions:
· Docència Mòdul C
· Informes sobre la migració al municipi
· Gestió de la diversitat religiosa
· Relació amb entitats de foment de la convivència
· Accions de sensibilització
· Tràmits per a la sol·licitud i justificació del Contracte Programa
· Participació en xarxes territorials de polítiques migratòries. Període de presentació de sol·licituds:
· Del 24/01/2019 fins al 06 /02/2019 (ambdós inclosos) Requisits:
a)Tenir més de 16 anys.
b) Formació en interculturalitat i/o coneixement de diferents cultures ( llatinoamericana i magrebí )
c) Coneixement de català , castellà i l’àrab
d) Coneixement del funcionament de la ciutat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Mèrits a valorar
a) Experiència prèvia
b) Títol acadèmic de Grau o Diplomatura en Ciències Socials
c) Domini d’eines informàtiques , word, excel, windows, internet.

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:
· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.  PDF icon anunci_resultats_agent_dacollida.pdf