Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIOAquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 7 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL

 

INICI REALITZACIÓ DE LES PROVES

DECLARACIÓ RESPONSBLE A PORTAR EL DIA DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

Descripció de la plaça

 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir set places vacants d’agent de policia local.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 06/08/2020 fins el 25/08/2020 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: funcionari de carrera
 • Denominació: agent policia local
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Serveis Especials
 • Grup: C2
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

a) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
b) Estar en possessió del títol d'ESO, graduat escolar, FP I o Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds. En el supòsit de presentar un títol equivalent al requerit, s’haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. En cas de ser un títol obtingut a l’estranger, cal que se’n presenti la corresponent traducció jurada I l’homologació del Ministeri d’Educació.
c) Nivell de català exigit: B2
d) Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.

 • A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line. Amb la instància normalitzada del procés selectiu.

Enllaç:

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=137&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia

 

 

Resultats de la prova cultural i teòrica:

 

Anunci modificació resultats prova cultural i teòrica:

 

Anunci prova física:

 

Anunci resultats proves físiques i data de la prova pràctica:

 

Anunci resultats prova pràctica i data de la prova psicotècnica:

 

Supòsit pràctic i criteris de correcció:

 

Data realització dels tests psicotècnics:

 

Anunci realització entrevistes psicotècniques:

 

Resultats de les proves psicotèniques i resultat de la primera fase d'oposició:

 

Anunci fase de concurs i resultat final del procés selectiu:

 

Anunci modificació mèrits i resultat fase final procés selectiu:

 


 

➡️ BORSA DE TREBALL DE CONSERGE D’EDIFICIS MUNICIPALS


Descripció del lloc a cobrir:

 • Oferta de treball: Conserge
 • Categoria professional: Agrupació professional
 • Jornada i horari: 35,5 ( matins i tardes ).
 • Retribució bruta orientativa: 1600 €/ mensuals
 • Tipus de contracte: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.

Funcions:

1. Controlar l’accés de persones al centre que es custodï.
2. Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions.
3. Donar suport complementari al personal del centre: suport administratiu, transcriure i copia documents, controlar i distribuir documents, registre d’entrada i sortida de la documentació del centre, ordenar, classificar , arxivar, entre d’altres.
4. Encarregar-se de la recepció i atenció al públic
5. Pel que fa al tractament al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria de prevenció de riscos laborals.
6. Qualsevol altre funció de caràcter similar que li puguin ser atribuïdes.

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del  15/07/2020 a 29/07/2020  (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Estar en possessió del certificat d’escolaritat o d’una titulació equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, caldrà disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Formació professional.
c) Acreditar el coneixement llengua catalana nivell bàsic ( A2 ) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, han d’acreditar tenir coneixements de la llengua castellana. Les persones que no presentin certificat, ni acreditin de trobar-se exemptes, hauran de realitzar una prova especifica.

Mèrits a valorar:

 • Manteniment:  Manteniment i gestió d’instal·lacions d’edificis púbics, ús i manteniment d’estris i maquinària i suport logístic bàsic.
 • Informàtica : Cultura digital, tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació escrita, tractament de la informació numèrica ( nivell bàsic).

 

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line).

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.


Enllaç:

ANUNCI BORSA DE CONSERGE

 


 

➡️  BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Oferta de treball: Treballador/a Social
 • Jornada i horari : 35,5 ( matins i tardes ).
 • Retribució bruta orientativa: 2000 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.

Funcions:

 • Informació, assessorament, orientació, promoció, desenvolupament social i aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades.

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del  07/07/2020 a 20/07/2020  (ambdós inclosos)

Requisits:

 • Tenir més de 16 anys.
 • Titulació : Graduat/ ada  en Treball Social
 • Nivell de català exigit : C
 • Domini d’eines informàtiques, word, excel, windows, internet.

Mèrits a valorar:

 • Experiència en equips bàsics de Serveis Socials

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb lainstància caldrà aportar el currículum.

Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica. En el cas de haver-ho de fer presencialment, caldrà que demaneu cita prèvia per ser atesos.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es trobaal web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

 

 


 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ARQUITECTE TÈCNIC/A

Descripció de la plaça

 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mitjà/ana arquitecte tècnic/a.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 10/06/2020 fins el 29/06/2020  (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari
 • Denominació: Tècnic/a mitjà/ana arquitecte tècnic/a
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Tècnica
 • Grup: A2 (antic grup B)
 • Sistema de selecció: concurs-oposició


Requisits de la convocatòria

a)Tenir més de 16 anys i  no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

b) Acreditar que s’està en possessió del títol del oficial d’arquitecte/a  tècnic/a o el títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les Directives Comunitàries. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent. En cas de ser un títol obtingut a l’estranger, cal que se’n presenti la corresponent traducció jurada i la homologació del Ministeri d’Educació.

c) Nivell de català exigit: C1


S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.


Lloc de presentació de sol·licituds

Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica. En el cas de haver-ho de fer presencialment, caldrà que demaneu cita prèvia per ser atesos.

 •     A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 •     Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia

 ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR SOCIOCULTURAL


Descripció de la plaça:

 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a auxiliar sociocultural.


Període de presentació d’instàncies:

 • Del 20/02/2020 fins el 10/03/2020 (ambdós inclosos)


Detalls de la convocatòria:

 • Tipus de personal: Funcionari
 • Denominació: Tècnic/a auxiliar sociocultural
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Comeses Especials
 • Grup: C1
 • Sistema de selecció: Concurs-oposició


Requisits de la convocatòria:

a) Tenir més de 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o un altre d’equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
c) Nivell de català exigit : C

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.


Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

 

 

 

 

 


 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MOBILITAT


Descripció del lloc a cobrir :

 • Jornada i horari : 35,5 ( matins i tardes ).
 • Retribució bruta orientativa: 2600 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.

Funcions:

 • Organitzar i facilitar la mobilitat de vehicles , transport públic, bicicletes i vianants al municipi:
 • Gestionar el manteniment i conservació dels diferents elements de la via pública:
 • Planificar, organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà i de la xarxa ciclista.
 • Elaborar i redactar documents i resolucions tècniques pròpies de l’àmbit de mobilitat i via pública
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de mobilitat i via pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l'àmbit d'actuació pròpia.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 •  Adoptar mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat.


Període de presentació de sol·licituds:

 

 • Del  31/01/2020  fins al  20/02/2020  (ambdós inclosos)


Requisits:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari: d’enginyer de camins, canals i ports , graduat en enginyeria civil, enginyer tècnic d’obra pública ( especialitat transport i serveis urbans ) o graduat en enginyeria d’obres públiques ( menció transport i serveis urbans )
c) Nivell de català exigit: C
d) Domini d’eines informàtiques, Autocad, Cost Itec, Oficmàtica.

Mèrits a valorar:

Experiència en la participació i/o redacció de plans de mobilitat urbans.
Experiència en la participació i/o redacció d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
Experiència en la participació i/o redacció de projectes de mobilitat.

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es trobaal web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.