Esteu aquí

Oficina d'Atenció a la Ciutadania

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania té com a objectiu atendre les consultes i sol·licituds que els ciutadans i ciutadanes adrecen a l’Ajuntament.

Ofereix un servei integral d’atenció personalitzada a la ciutadania per qualsevol canal: presencial, telefònic o telemàtic.

Al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, podeu fer arribar les vostres peticions o presentar la documentació per als tràmits oficials que tingueu amb l’Ajuntament.
 

Atenció presencial:

· Informació general de serveis municipals, de la tramitació administrativa i de la ciutat en general
· Tràmits d’empadronament i lliurament de  volants o certificats. 
· El Registre General d’entrades i factures
· Recepció de queixes i suggeriments 

 

Tramitació:

 

El Registre General d’entrades i factures està ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):

Adreça:
Camí del Mig, 9
Telèfon: 93 480 60 00

Horari d’obertura al públic de l’OAC és:
Des de l'1 d'octubre fins al 31 de maig

· De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
· Dimecres de 8:30 a 14:00 i de 16:30 a 19:00 hores

Des de l'1 de juny fins al 30 de setembre
· De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores

 

Atenció telemàtica:


· Recepció i gestió de correus electrònics de la ciutadania: ajuntament@sjdespi.net
· A través de la Seu Electrònica els tràmits més habituals es poden realitzar on-line.

 

Tràmits


En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària del COVID-19, establint per un termini inicial de 15 dies un seguit de mesures per combatre la situació d’emergència de salut pública derivada del virus SARS Cov-2.
 
La Disposició addicional tercera de l’esmentat RD 463/2020, de 14 març,  estableix la suspensió i la interrupció dels terminis administratius per a tots els tràmits i procediments de tot el sector públic.
 
Per tant, abans de formalitzar qualsevol petició o tràmit valoreu la urgència del mateix, tenint en compte sempre que els terminis de tramitació es troben suspesos.
 
Genèrics:

· Instància genèrica (Seu electrònica)/ PDF iconInstància genèrica (pdf)
· Queixes, suggeriments i propostes
· Sol·licitud d'accés a la informació pública
· Validació de documents


___________________________________

 Padró Municipal d'Habitants:

· Volant d'empadronament actual (tràmit fora de servei)
· Volant de convivència actual (tràmit fora de servei)
· Altes al Padró Municipal d’Habitants per canvi de municipi
· Canvis de domicili dins del mateix municipi
· Altes al Padró Municipal d’Habitants per naixement
· Modificacions de dades personals al Padró Municipal d'Habitants
· Certificats d'empadronament de residència (tràmit fora de servei)
· Certificats d'empadronament de residència històrics (tràmit fora de servei)
· Baixes del Padró Municipal d'Habitants
· Baixes del Padró Municipal d'Habitants de ciutadans estrangers per trasllat fora d'Espanya

Urbanisme, activitats, mobilitat i medi ambient:

· Comunicació instal·lació de sacs de runa (tràmit fora de servei)
· Comunicació d'obres menors (tràmit fora de servei)
· Comunicació prèvia ambiental
· Comunicació prèvia d’obertura
· Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
· Declaració responsable d’obertura
· Declaració responsable en matèria de salut alimentària
· Sol·licitud prèvia en matèria d’incendis
· Comunicació de canvi de titularitat d’activitats
· Llicència ambiental
· Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats
· Autorització d’ús d’espai públic per fotografiar o filmar la via pública o els edificis municipals de Sant Joan Despí
· Autorització d'ocupació de la via pública (obra, neteja, mudança, etc.)
· Recollida d'oli, material i mobles
· Sol·licitud d'ús social dels centres educatius (tràmit fora de servei)

Acció social:

· Servei de Teleassistència
· Servei de transport adaptat esporàdic
· Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
· Informes d'estrangeria (tràmit fora de servei)

Altres tràmits habituals:

· Registre Municipal d'Unions Civils
· Celebració de casaments civils
· Reclamació a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
· Inscripció al cens caní municipal
· Llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos
· Com sol·licitar un plànol de Sant Joan Despí
· Com puc fer una al·legació a una multa de trànsit de Sant Joan Despí
· Compulsa de documents
· Petició de dades estadístiques i estudis de població
· Requisits per l’atorgament de la targeta d’aparcament de la ZONA VERDA per residents del barri Residencial Sant Joan


Tràmits relatius als drets ARCO de protecció de dades personals:

· Exercici del dret d'accés
· Exercici del dret d'oposició
· Exercici del dret de cancel·lació
· Exercici del dret de rectificació


Tràmits d'altres administracions:

· On adreçar-me per canviar el DNI o passaport
· Com notificar a l'Agència Tributària (Hisenda) el canvi de domicili
· On adreçar-me per tenir metge del sistema públic de salut a Sant Joan Despí

 

Fitxers adjunts: