Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dimarts 29/9/2020 9:30h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 de juliol de 2020.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA
3. Dictamen d’aprovació provisional assignació categoria fiscal vies públiques del municipi de nova creació o re-urbanització.
4. Dictamen d’aprovació del document de compromís previ mutu acord expropiatori que té per objecte establir els paràmetres que han de regir la ulterior adquisició per part de l’Ajuntament,en el marc d’un mutu acord expropiatori, dels béns i drets de ISP i LRC inclosos en al PA-4N de la MPPGM-2020
5. Dictamen per donar compte al ple de l’estabilitat pressupostària 2n trimestre 2020.
6. Proposta modificació de les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions extraordinàries per als desplaçaments en transport públic i per a la mobilitat sostenible per a joves (fins a 25 anys) que cursin estudis superiors el curs 2020-2021 emmarcades dins del Pla Reiniciem Sant Joan Despí
7. Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per promoure activitats en el sector comercial i de serveis i el suport a les empreses per a la contractació de persones desocupades del municipi fomentat la presència de la dona a l’àmbit de l’emprenedoria i la implementació de plans d’igualtat, per a l’any 2020.


ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

8. Dictamen d’aprovació expedient i convocatòria adjudicació contracte de Subministrament, en règim d'arrendament tecnològic amb opció del compra, dels sistemes d'informació i els serveis associats de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
9. Dictamen d’aprovació dels dos festius addicionals d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí pel 2021 d’acord amb la Llei 18/2017, de 11 d’agost.
10. Ratificació sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de delegació de la competència sancionadora per la comissió d’infraccions lleus per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front al Covid-19 i acceptació de la delegació

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

11. Dictamen de Declaració Institucional de les ciutats defensores dels drets humans 2020
12. Declaració institucional per a l’ adhesió de l’ajuntament de Sant Joan Despí a la Xarxa de ciutats lliures del trànsit de dones, nenes i nens destinats a la prostitució i a la declaració del moviment democràtic de dones i de la xarxa de municipis lliures de tracta en el marc del dia mundial contra el tràfic de persones.

PART DE CONTROL

13. MOCIONS
13.1 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la elaboració  d’un pla municipal en contra de l’ocupació il·legal de vivendes.
13.2 Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana per la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.
13.3 Moció presentada pel grup municipal del PSC sobre l’aplicació de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en contractes d’arrendament d’habitatges i la necessitat de promoure una oferta d’habitatge a Catalunya.
13.4 Moció presentada pel grup municipal del PSC i de Sant Joan Despí En Comú en contra de les ocupacions delictives d’habitatges.

10. Precs i preguntes.