Esteu aquí

Mesures preventives brots COVID-19

 

MESURES ESPECIALS PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT DE LA COVID-19 ADOPTADES PER LA GENERALITAT

Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya. Vigència fins al 24 de gener de 2021.

 

► Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 6.00 hores.

 Excepcions a la mobilitat:

-Assistència sanitària d’urgència.
-Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
-Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
-Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
-Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut amb el certificat professional corresponent).
-Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
-Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
-Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts.
-Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 04.00 i les 06.00 hores.
-Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.
-Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.
 

Horari màxim d’obertura al públic:

-Serveis i comerç minorista: a les 21.00 hores.
-Restauració: tancament de la restauració per a consum a l’establiment a les 21.30 hores, servei de recollida per emportar a les 22.00 hores i servei de lliurament a domicili a les 23.00 hores.
-Activitats culturals que estiguin permeses, a les 22.00 hores.
-Els comerços d'aliments i altres productes essencials no estan afectats per les restriccions horàries i l’horari d'obertura és l’habitual d'acord amb la normativa que limita els horaris de les botigues.
-Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.
-La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.
-Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

 

► Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament:

-Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
-Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament.
-Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
-Retorn al lloc de residencia habitual o familiar, per una necessitat justificada.
-Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
-Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances que no es puguin fer telemàticament o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
-Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
-Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament.
-Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament.
-Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
-Exercici del dret de manifestació i de participació política.
-Causa de força major o situació de necessitat.
-Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.
 

Confinament municipal durant la setmana: queda restringida l’entrada i sortida de persones de cada municipi, excepte la mobilitat essencial indicada abans i:

Activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

 

► Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

-Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
-Es recomanen els desplaçaments basats en les “bombolles de convivència”.
-Es recomana limitar les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, a un màxim de 6 persones i sense superar les dues bombolles de convivència. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència.
-Es recomana limitar les reunions i/o trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que fan la visita siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
-La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.
-No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
·Les activitats laborals
·Les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries)
·Les activitats de culte, els actes religiosos i les cerimònies civils, inclosos els casaments, els serveis religiosos i les cerimònies fúnebres
·Els mitjans de transport públic
·Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
·Les activitats extraescolars permeses
·Les activitats culturals permeses
-Es prohibeix consumir aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte a les sortides escolars i en l’àmbit de la intervenció socioeducativa.

 

► Activitat comercial

-Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament, i només si té una superfície de venda que no superi els 400 m2.
-Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.
-Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes excepte els establiments que tinguin l’entrada independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2, i els equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.
-Les limitacions anteriors (aforament, superfície de venda i prohibició d’obertura en centres comercials) no afecten el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria i concessionaris d’automòbils).
-Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
-Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
-Se suspenen les fires comercials.
-Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.
-Horaris de tancament del comerç: màxim a les 21.00 hores, excepte el menjar per emportar fins a les 22.00 hores i el menjar a domicili fins a les 23.00 hores.
-L’hora de tancament del comerç d'alimentació i altres productes essencials és fins a les 22.00 hores com a màxim.
 

► Cerimònies civils, religioses i culte

-Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/3268/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3268/2020) i amb els assistents asseguts.
-En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el 30% d’aforament i s’hi incorpora la referència de 500 persones com a màxim.

 

► Activitats culturals, d'espectacles públics i recreatives

-Cinemes, teatres, auditoris, sales de concerts i similars: obertura amb un 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/ 3354/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3254/2020) i l’assignació prèvia de seients.
-En la resta d’activitats (les que no tenen ventilació reforçada) es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
-Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
-Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
-Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
-Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
-Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals: romanen oberts limitant l’aforament al 50%.
-Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
-Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.
-Convencions, congressos, festes majors: resten suspesos.
-Parcs i fires d’atracció: se suspèn l’obertura al públic, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables.
-Establiments d’activitats lúdiques infantils en espais tancats: se’n prohibeix l’obertura.
-Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 hores.
-Salons de jocs, casinos i sales de bingo: se’n suspèn l’obertura d’activitats.

 

► Activitat física i esportiva

-En grup (màxim 6 persones i 2 bombolles de convivència) dins del municipi o individual en municipis limítrofs.
-Tancament d’instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats a excepció de les piscines.
-Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i al 50% d’aforament. Activitats en grup limitades a un màxim de 6 persones, inclòs el professor/a o monitor/a, si n’hi ha.
-L’ús de piscines tancades es limita al 30% de l’aforament amb control d’accés i no es permet fer activitats en grup.
-No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.
-Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
-Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues i competicions professionals (nacionals, internacionals), que s’han de celebrar sense públic.

 

► Activitats d'hoteleria i restauració

Obertura de bars, restaurants i hotels:

-Horari de servei i consum en els establiments: de les 7.30 a les 9.30 hores i de les 13 a les 15.30 hores.
-Fora d’aquest horari, l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
-Consum sempre a la taula.
-Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit).
-Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
-Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
-El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
-Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació

Terrasses:

-Sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
-Cal garantir almenys dos costats sense tancament. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no es pot considerar espai a l’aire lliure i, per tant, s’hi han d’aplicar les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors.
-Prohibit fumar a menys de 2 metres de persones que no siguin del grup de convivència.
-Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.
-Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores.

 

► Activitats de lleure nocturn

-Resta suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
-Resten suspeses també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments especificats a l'apartat anterior.

 

► Consum de tabac i alcohol a la via pública

Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.

No es pot fumar a la via pública ni en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, en l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.